Tawwasul dan Istighatsa

Pertanyaan:

Assalamu Alaikum yaa Sayyidi,

Terima kasih untuk membuat buku “Mafahiim yajib an tusahah” oleh as-Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki menjadi tersedia. Saya telah banyak membaca dan mengambil pelajaran darinya. Buku itu sungguh membuka mata saya.

Sayyidi, mohon maaf atas kebodohan saya, dan kurangnya adab saya; saya paham bahwa buku itu banyak berbicara mengenai tawwasul, dan para ulama mempunyai konsensus (kesepakatan) mengenai hal itu, khususnya tawwasul melalui Nabi.

Bisakah ditunjukan kepada saya mengenai materi yang berhubungan dengan Istighatsa dan Adabnya, terutama dalam Bahasa Arab?

Apakah Istighatsa sama dengan mengucapkan “Ya Muhammad (SAW), Ya Abu Bakr, Ya Umar, Ya Utsman, Ya Hasan, Ya Hussein”? Atau apakah ini tawassul?

Terima kasih banyak, dan mohon maaf sekali lagi atas pertanyaan saya dan kurangnya adab saya.

Hormat saya,

Jawaban:

wa `alaykum salam,

Menurut guru-guru kami dan semua ulama yang kami kenal dan kami percayai, istighatsa dan tawassul adalah satu dan merupakan hal yang sama.

Berikut ini ada beberapa buku yang dapat dipercaya mengenai topik tersebut oleh guru-guru kami:

al-Wasila ila fahm haqiqat al-tawassul oleh Dr. Samer al-Nass

al-Is`ad fi jawaz al-tawassul wal-istimdad oleh Syekh Abd al-Hadi Kharsa

al-Ajwibat al-ghaliya fi `aqidat al-fiqat al-najiya oleh Habib Zayn b. Sumayt

al-Tawassul bil-Anbiya’ wal-Salihin oleh Syekh Hasan Qaribullah

al-Ifham wal-ifHam fi qadaya al-wasila wal-qubur oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim

Buku-buku yang dapat dipercaya dari guru-guru dari guru-guru kami, antara lain:

Syawahid al-Haqq oleh Syekh Yusuf al-Nabhani

Bara’at al-Ash`ariyyin oleh Abu Hamid b. Marzuq [nama pena untuk Syekh Muhammad al-`Arabi al-Tubbani, guru dari Sayyid Muhammad b. `Alawi]

Mahq al-taqawwul fi mas’alat al-tawassul oleh Syekh Muhammad Zahid al-Kawtsari

Buku-buku terpercaya dari ulama-ulama terdahulu, antara lain:

Hawl al-tawassul wal-istighatha oleh Muhammad `Abid al-Sindi

Misbah al-zalam fil-mustaghithin bi-Khayr al-anam oleh al-Mazali al-Marrakishi

Misbah al-anam fi radd shubuhat al-najdi al-bid`i oleh Habib `Alawi b. Ahmad al-Haddad

Hajj Gibril Haddad

http://eshaykh.com/doctrine/tawwasul-and-istighatha/

About Haqqani Indonesia

Naqshbandi Haqqani Indonesia adalah sebuah organisasi non profit yang mewadahi kegiatan jemaah Tarekat Naqsybandi Haqqani di Indonesia, di bawah bimbingan Mursyid Mawlana Syekh Muhammad Nazim al-Haqqani (q) dan Mawlana Syekh Muhammad Hisyam Kabbani (q).

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: